Hvordan sikrer man sig, at ens bil tracker er forsikringsgodkendt?

autolog.dkblog.ecofleet.com13601691-a045511bd099cedfc88148e27ad01389f1904d4f

Forsikring og Pension har skærpet kravene til certificering for søge- og genfindingssystemer (i daglig tale kaldet bil tracking eller bil sporing), og det kan være svært for kunder at navigere i, om den bil tracker de har købt er godkendt eller ej. Det er vigtigt at have styr på, da forsikringen ikke dækker, hvis du ikke har købt den rigtige bil tracker!

Man skal først sikre sig på Forsikring og Pensions hjemmeside, at ens bil tracker står på listen. Mange forhandlere er ikke opdateret på de nye forsikringskrav, så selv om de formidler, at deres bil tracker er godkendt, kan det vise sig ikke at være tilfældet alligevel.

Fleet Completes bil tracker, der på fagsprog hedder en VT10’er, er selvfølgelig på listen igen og forsikringsgodkendt frem til 2022. Fleet Complete er eneleverandør af bil tracking-enheder til forsikringsselskabet Tryg, så man er i trygge hænder i det hele taget hos Fleet Complete!

Det kræver en del at blive godkendt af forsikringen. Nedenunder har vi valgt at vise et udpluk fra Forsikring og Pensions definition af mindstekravene for bil tracking samt til installationen og forbindelsen til alarmcentral, som hører ind under Fleet Completes trackingprodukter:

Forsikringsgodkendt bil tracking

Det er producentens/leverandørens ansvar at sørge for, at dokumentationen er i orden og har ansvaret for at al relevant dokumentation sendes til DELTA. Mere om kontrolordning hos DELTA under punkt 70. 

Forsikringsgodkendt krav til virksomhed (producent/leverandør)

Det påhviler producenten/leverandøren, at sikre de eventuelle nødvendige tilladelser til anvendelse af trackingudstyret i Danmark – herunder IT- og Telestyrelsens godkendelse.

Forsikringsgodkendt bil tracking produkt

Sporingssystemet skal være et satellitbaseret system samt have:

CE-mærke, gældende direktiv, RTTE 1999/5/EC – udgår 13. juni 2017.

Fra 13. juni 2016 gælder RED 2014/53/EU. Direktiverne stiller essentielle radio- EMC- og sikkerhedskrav til produktet.

E-mærke. Udstyr til fast installation i biler skal være typegodkendt iht. EU direktiv 2007/46/EC (inklusiv senere ændringer).

ISO 16750-2, Puls 5 test. Denne standard er supplement til E-mærket med hensyn til pulser, som et sporingssystem bør være immunt overfor.

Sporingssystemet skal:

  • Maximalt have et strømforbrug på 20 mAh i hvile.
  • Til primær forsyning fra bilens batteri skal være udstyret med batteri-backup, således at systemet virker selvom strømmen til bilens almindelige batteri af

brydes. Der skal være en minimums kapacitet på 12 timer i aktiveret tilstand og 5 timer ved aktiv sporing.

  • Sende og logge alarmer, såfremt den primære strømforsyning afbrydes ─ eller der opstår lav spænding.
  • Fencealarm aktiveres automatisk, når tænding slukkes.
  • Fencealarm afsendes fra sporingssystemet direkte til kontrolcentralen.
  • Fencealarm afsendes når bilen flyttes mere end 1000 meter.
  • Være tilsluttet én af Rigspolitiet godkendte kontrolcentraler.
  • Som minimum kunne spores i hele Europa med fuldgyldig GSM-dækning. Systemet skal kunne positionere/søge ved kørsel og parkering i hele Europa.

Forsikringsgodkendt installation af bil tracker

Installation af sporingssystemet skal foretages af autoriserede personer for det pågældende produkt.

Sporingssystemet skal monteres, så det ikke kan identificeres fra den overvågede genstands udvendige side.

Installatøren skal udfylde en installationserklæring til brug ved en evt. skade. Specielt i entreprenørbranchen og til både gøres der brug af mobile sporingssystemer med egen opladelig strømforsyning. Disse systemer flyttes af ejeren fra køretøj til køretøj ─ eller maskine til maskine alt efter, hvor risikoen for tyveri vurderes at være størst. Hvis disse mobile enheder indgår i en forsikringsaftale, vil der være truffet særlig aftale om rutiner, procedurer m.v.

Det eller de steder, hvor sporingssystemet installeres, i den overvågede genstand, skal varieres bedst muligt af hensyn til risikoen for sabotage i forbindelse med tyveri af køretøjet.

På det overvågede køretøj etc. må der ikke mærkes eller skiltes med installationer, der er foretaget i henhold til denne vejledning.

Forsikringsgodkendt anvendelse af bil tracker med kontrolcentral

Alarmer fra sporingssystemer, der er installeret i henhold til denne vejledning, skal sendes til en kontrolcentral, der er godkendt af Rigspolitichefen jf. Lov om vagtvirksomhed. En fortegnelse over disse kontrolcentraler kan findes her.

Overvågningsabonnement til godkendt kontrolcentral skal være trådt i kraft. Det skal sikres, at sporingssystemet er funktionsdygtigt.

Installatøren af et sporingssystem, der er installeret i henhold til denne vejledning, skal i forbindelse med installationen ved afprøvning sikre, at en alarm fra systemet modtages og logges korrekt på kontrolcentralen.

På kontrolcentralen skal der foreligge en udførlig forholdsordre, der beskriver hvilke reaktioner, der skal iværksættes, når en overvåget genstand konstateres at være stjålet.

Når kontrolcentralen har lokaliseret en stjålen genstand, skal det stedlige politi straks underrettes. Det er politiet, der afgør, om den stjålne genstand skal holdes under observation eller beslaglægges umiddelbart efter lokaliseringen.

Date published.   sep. 17, 2018  |  Author: Janne Beeken